מערכת שירותי רפואה 2011

Document Information

בעיות מבניות של המערכת ששביתת הרופאים לא פתרה